Information

Sigfasts samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet, vars ändamål är att förvalta den gemensamma delen av området; vägar, parkeringsplatser och carportar/garage, planteringar (utanför tomtmark), bredbandsanläggning, ledningar för el, kall- och varmvatten, lekplatser.

Som fastighetsägare i området ingår ni automatiskt i samfälligheten. Medlemskapet är obligatoriskt och regleras av lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150). Eventuella hyresgäster berörs inte av detta förhållande. Ansvaret ligger på fastighetens ägare.

Samfälligheten bildades vid anläggningsbeslut den 25 april 1990 (Dnr 831-422-90). Föreningen registrerades 21 augusti 1990.

I samfälligheten ingår fastigheterna Gränsvägen 258-316 och 320-408.

GEMENSAMT ANSVAR
Det är viktigt att alla tar ansvar för föreningen och hjälps åt att vårda området. Området har ingen fastighetsskötare. Så tänk på att inte slänga fimpar eller annat skräp på marken. Rasta inte heller hundar på gemensamma gräsmattor och planteringar.

För att hålla nere kostnaderna för underhåll av de gemensamma anläggningarna såsom soprum, garage, lekplatser bör ommålning och reparationer skötas av medlemmarna själva. Styrelsen inventerar då vad som behöver göras och köper in materiel.

Alla bör vara beredda på att ta på sig uppdrag inom föreningen, t.ex. styrelsearbete. Ta gärna kontakt med valberedningen och anmäl ditt intresse.

EKONOMI4
Avgiften är 2 500 kr per månad sedan april 2022. Avgiften betalas i efterskott, och ska vara inbetald senast den sista i månaden. Några särskilda inbetalningskort delas inte ut, eftersom detta medför merarbete och kostnader för föreningen.

Avgiften inbetalas till föreningens plusgirokonto 625 14 97 – 1. Ange först hushållets adressnummer och sedan namn vid inbetalning. Vid betalningsförsening utgår förseningsavgift. Avgift som inte är betalad kan komma att överlämnas till Kronofogden. Vid försäljning av fastigheten är det viktigt att det inte finns någon obetald avgift när ny ägare tar över.

Samfällighetsavgiften går till kostnader för fjärrvärme, varm- och kallvatten, avlopp, gemensam elektricitet, bredbandsanläggning, Internet, TV, sophämtning, snöröjning, sandning, trädgårdsskötsel, asfaltsytor och övrig gemensam förvaltning.

Minst 15 000 kr/år avsätt enligt lag för reparationer.

BUDGET 2022
 Fjärrvärme                              905 000
 Vatten/Avlopp                           270 000
 Sophämtning                             85 000
 Snöröjning & sopning                 100 000
 Trädgårdsskötsel                        160 000
 Rep/underhåll fastighet		 55 000
 Rep/underhåll lekutrustning		 25 000
 El för drift                            100 000
 Internet                                120 000
 TV-kanaler/underhåll                     95 000
 Styrelse                                 64 750
Personalskatt 33 000 Administration                           20 000 Övriga förvaltningskostnader             12 000
Lagstadgade sociala avgifter 33 500 Bankkostnader                             3 000
                                     2 081 250

VÄRME, VATTEN, AVLOPP
Samfälligheten är ansluten till fjärrvärmenätet. Ledningsnätet utanför fastigheterna tillhör föreningen och delarna i husen till respektive fastighet. Inställningar och dylikt sköts av föreningen.

Varje hushåll delar på kostnaderna. Det finns t.ex. inga enskilda vattenmätare. För att hålla nere kostnaderna är det viktigt att alla tar ansvar för att hålla vattenförbrukningen nere.

BREDBANDSANLÄGGNING (läs mer under fliken TV och Bredband)
Internet
Föreningen har en egen bredbandsanläggning med fiber in till varje hushåll. 
TV
Alla hushåll har tillgång till kabel-TV via Telenors basutbud

GARAGE / CARPORT
Parkeringsplatser, garage/carportar ägs av samfälligheten. Varje hushåll disponerar en sådan plats. Omflyttning av platser kan dock ske. Rätten till parkeringsplatsen medför inte rätt att hyra ut den. Bristen på parkeringsplatser innebär att föreningsmedlemmar bör prioriteras om något hushåll inte själv behöver använda platsen. Överlåtelse av parkeringsplats ska ske via beslut i föreningsstyrelsen.

Skötsel och underhåll görs av den som innehar platsen, i samverkan med närmast berörda grannar. Det innebär t.ex. att alla är ansvariga för att medverka vid ommålning och annat underhåll.

Under 1992 och 1993 byggde samfälligheten om de ursprungliga carportarna till garage. Garageportarna har dock bekostats av respektive hushåll, och ägs därför privat.

Pengar finns fonderade för framtida garagebygge av dem som inte tidigare gjort detta. Dessa pengar avser material till garagens ytterväggar. Sådant önskemål inlämnas till styrelsen.

PARKERINGSBESTÄMMELSER
Parkeringsmöjligheterna inom området är begränsade. Inom området finns endast 1 carport/garage per hushåll samt 8 ”gästparkeringar”. Flera hushåll har fler än en bil, vilket är mer än vad antalet parkeringsplatser räcker till. Parkering längs Gränsvägen är därför enda alternativet.

Parkering inom området ska ske i garage/carportar eller gästparkeringarna. Det är inte tillåtet att parkera på gångvägarna. Gästparkeringarna är endast avsedda för tillfällig parkering, inte för långtidsparkering eller som uppställningsplats.

Biltrafik i området är endast tillåten i samband med lastning/lossning. Sedan ska bilen flyttas snarast möjligt, eftersom fordonet blockerar framkomligheten. Det är viktigt att dessa vägar är tillgängliga för lastning och eventuella utryckningsfordon.

Parkeringsövervakning
Enligt beslut på årsmötet i mars 2015 så infördes parkeringsförbud på vägar/gångvägar m.m. inom området för Sigfast´s samfällighet. Skyltar som anger P-förbudszon har satts upp vid infarterna till området.

Securitas övervakar området  enligt Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering https://lagen.nu/1984:318

 • En kontrollavgift tas ut vid rapporterad felparkering.
 • Det är tillåtet att köra in och parkera i samband med lastning och/eller lossning. Övervakningstiden för att bevaka om det pågår någon aktivitet är på 11 minuter.
 • Kontakta Securitas, telefon 08-588 018 00, om ni kommer att ha hantverkare hemma som behöver parkera.
 • På besöksparkeringsplatserna blir det tillåtet att parkera upp till 24 timmar.
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller.
 • Det går inte att överklaga  en kontrollavgift till styrelsen. Information om hur man gör finns på anmärkningen.

SOPHANTERING
Längs Gränsvägen finns tre ställen med sopkärl. På varje ställe finns ett större kärl för hushållssopor (restavfall) samt ett mindre för matavfall. Kärlen är låsta. Alla hushåll har fått nyckel till kärlet för restavfall. Kontakt styrelsen för nyckel till matavfall eller för extra nycklar. (extra nycklar kan köpas till självkostnadspris). Vid eventuell försäljning av fastigheten ska nycklarna lämnas till den nya fastighetsägaren.

Föreningen har avtal med Stockholms stad för sophämtning. Kostnaderna beror på vikt. Det ligger därför i föreningens intresse att så mycket som möjligt minimera soporna genom att återvinna så mycket som möjligt. Soporna går till förbränning, inte till återvinning. Läs mer på
www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/

Av miljö- och kostnadsskäl ska miljöåtervinningsstationer utnyttjas för tidningar samt förpackningar av glas, metall papper och plast. Större sopor körs till återvinningscentral

Alla hushåll får ta ansvar för sin egen sophantering. Soppåsar får inte lämnas på marken, eftersom de då angrips av skator och/eller råttor som sliter sönder påsarna och sprider soporna. 

GROVSOPOR
Du som privatperson lämnar kostnadsfritt grovavfall, elavfall samt farligt avfall på återvinningscentralen (ÅVC).

Här hittar du närmaste ÅVC

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL
Områdets gemensamma gräsmattor, buskar och häckar sköts av Två Smålänningar AB.  Skötsel av buskar m.m. bakom de egna förråden ansvarar dock varje hushåll för.

Två gånger om året vår- och höst, kallas alla hushåll till gemensam städning av området. Föreningen brukar då bjuda på något att äta och dricka i samband med detta.

TRÄDGÅRDSREDSKAP
I trädgårdsförrådet finns diverse trädgårdsredskap som går att låna.

STEGAR
Föreningen har en lång stege (8 m) samt en mindre trappstege för utlåning. Kontakta någon i styrelsen för att låna nyckel.

BYGGSTÄLLNING
Föreningen har en byggställning som kan lånas vid t.ex. ommålning.  Kontakta någon i styrelsen för bokning.